نهج البلاغه

۲۹اسفند
ويژگى هاى حكومت امام على (ع)

ويژگى هاى حكومت امام على (ع)

اسـاس حـكـومـت امـام عـلى(ع) خدامحورى بود. در گفتار, رفتار و كـردارش به خدا مى اندیشید و حكومت را وسیله مى پنداشت نه هدف. او بـا حكومت, احكام خدا را اجرا مى كرد و مردم را با منبع فیض آشـنـا و بـه سـوى حق مى كشاند و نور الهى را در كالبد آنان مى دمـید.

۲۹اسفند
سيرى در منهاج الولاية فى شرح نهج البلاغه

سيرى در منهاج الولاية فى شرح نهج البلاغه

بى ترديد سخنان معجزه گون على(ع) ريشه در آموزه هاى وحى و حقايق الهى دارد.