مجسمه

۲۹اسفند
نقد و بررسی دلیل اجماع بر حرمت مجسمه سازی

نقد و بررسی دلیل اجماع بر حرمت مجسمه سازی

اجماع مورد ادعای قائلین به حرمت ساخت مجسه، مخدوش، استناد‌ناپذیر و استشهاد‌ ناپذیر است.