قرآن کریم

۰۴فروردین
جوان و ضرورت انس با قرآن

جوان و ضرورت انس با قرآن

انس با قرآن موجب خودسازى، از بين رفتن خودبينى، زدودن حب دنيا و كليه صفات منفى و زشت و ناميمون مى شود.

۲۹اسفند
رابطه علم تاريخ با علم تفسير قرآن

رابطه علم تاريخ با علم تفسير قرآن

دخیل كردن تاریخ در فهم آیات بدون در نظر گرفتن معیار و ضوابط، مفسر را گرفتار تفسیر به رأی كرده و بنا بر این، صحت و سُقم گزارش های مظبوط آشکار نخواهد شد.

۲۹اسفند
بررسی سیر تاریخی واژگان معرب در قرآن و نقش آن در تفسیر

بررسی سیر تاریخی واژگان معرب در قرآن و نقش آن در تفسیر

آیا در قرآن واژه های غیرعربی وجود دارد؟

۲۹اسفند
نقش شیطان در انحراف قوم یهود

نقش شیطان در انحراف قوم یهود

هدف این پژوهش بررسی نقش شیطان در انحرافات این قوم از دیدگاه قرآن و روایات است.

۲۹آذر
مفهوم شناسی حکمت در فرهنگ دینی

مفهوم شناسی حکمت در فرهنگ دینی

حكمت و حكم در قرآن و روایات معصومین (ع) فراوان یاد شده و مورد توجه قرار گرفته است.