تفسیر قرآن

۲۹اسفند
رابطه علم تاريخ با علم تفسير قرآن

رابطه علم تاريخ با علم تفسير قرآن

دخیل كردن تاریخ در فهم آیات بدون در نظر گرفتن معیار و ضوابط، مفسر را گرفتار تفسیر به رأی كرده و بنا بر این، صحت و سُقم گزارش های مظبوط آشکار نخواهد شد.

۰۱مهر
مبانی رویکرد تاریخی در تفسیر قرآن کریم

مبانی رویکرد تاریخی در تفسیر قرآن کریم

در بسیاری از موارد، بدون اطلاع از تاریخ، فهم و تفسیر آیات، ناممکن می گردد.