تاریخ اسلام

۰۱مهر
مبانی رویکرد تاریخی در تفسیر قرآن کریم

مبانی رویکرد تاریخی در تفسیر قرآن کریم

در بسیاری از موارد، بدون اطلاع از تاریخ، فهم و تفسیر آیات، ناممکن می گردد.