بنی اسرائیل

۲۹اسفند
نقش شیطان در انحراف قوم یهود

نقش شیطان در انحراف قوم یهود

هدف این پژوهش بررسی نقش شیطان در انحرافات این قوم از دیدگاه قرآن و روایات است.