اجتماعی

۳۰فروردین
جریان سازی حضور اجتماعی زنان، فرصت ها و تهدیدها

جریان سازی حضور اجتماعی زنان، فرصت ها و تهدیدها

اگر چه امروزه نقش اجتماعی زنان قابل انکار نیست، اما چگونگی و حدود این نقش، و فرصت یا تهدید بودن آن، معرکه آراء و محل تضارب افکار قرار گرفته است.