آیت الله شهید مطهری

۱۶اسفند
نگاهی گذرا به زندگی آیت الله شهید مرتضی مطهری

نگاهی گذرا به زندگی آیت الله شهید مرتضی مطهری

استاد شهيد مرتضى مطهرى، عالم جاودانه اى كه با رفتن او ثلم هاى به اسلام وارد شد، شخصيتى كه عمر شريف و ارزنده خود را در راه اهداف اسلام صرف كرد و با كجروى ها و انحرافات سرسختانه جنگيد.