در رسانه ها - صفحه 4 از 4

۱۴آبان
کرامت انسانی در قرآن گویای پیام جهان شمولی اسلام است.

کرامت انسانی در قرآن گویای پیام جهان شمولی اسلام است.

از نگاه امام رضا (ع) و ائمه معصومین کرامت انسانی برای همه انسان هاست چرا که خداوند کرامت انسانی را به انسان هدیه داده است.

۲۹آذر
پنجمین هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه

پنجمین هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه

پنجمین هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه با شعار " آزاد اندیشی، دانا محوری و ارزش مداری " - (آذر 1386)

۲۹تیر
گزارشی از کنگره فاضلین نراقی

گزارشی از کنگره فاضلین نراقی

با تأکید مقام معظم رهبری، یک کتاب نیز با رویکرد اندیشه سیاسی در دبیرخانه خبرگان رهبری تحقیق و منتشر شد.