راه اندازی بخش اخبار روحانیت و دفاع مقدس خبرگزاری رسا

تقدیر از برخی روحانیان فعال دوران دفاع مقدس در مراسم رونمایی از بخش اخبار روحانیت و دفاع مقدس خبرگزاری رسا

RASA91-1

RASA91-2

RASA91-3

RASA91-4

RASA91-5

RASA91-6

RASA91-7

کتاب ها و تالیفات