بازدید نمایندگان دانشگاه الاهرام مصر از موسسه آموزش عالی طلوع مهر

نمایندگان دانشگاه الاهرام مصر ضمن بازدید از موسسه آموزش عالی طلوع مهر در دیداری با هیئت موسس موسسه با برنامه ها و اهداف دانشگاه آشنا شدند.

کتاب ها و تالیفات