تصویب طرح ها و برنامه های همایش بین المللی بیست و پنج سال تلاش و بالندگی

دکتر حسینی مشاور رئیس دانشگاه پیام نور از تصویب طرح ها و برنامه های همایش بین المللی بیست و پنج سال تلاش و بالندگی دانشگاه پیام نور خبر داد.
وی افزود: ششمین جلسه شورای سیاستگذاری همایش «بیست و پنج سال تلاش و بالندگی دانشگاه پیام نور با حضور دبیران کمیته ها و کارگروه ها در سالن حوزه ریاست دانشگاه تشکیل شد.
دبیر همایش بین المللی بیست و پنج سال تلاش و بالندگی دانشگاه پیام نور افزود: در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های دبیرخانه همایش ، طرح ها و برنامه های همایش به تصویب اعضا رسید و سه طرح نیز از سوی کمیته اجرایی ارائه و مورد تایید شورا قرار گرفت.
مشاور رئیس دانشگاه و دبیر همایش همچنین گفت: در همین جلسه کمیته های مجری طرح ها و برنامه ها مشخص شدند و مقرر شد پس از برآورد بودجه ، طرح ها به دبیرخانه همایش برای اقدامات بعدی ارسال شود. آن دسته از طرح هایی که به استانها مربوط می شود به آنها ابلاغ خواهد شد و برخی دیگر که در سطح ملی است در تهران عملیاتی می شود.
دکتر حسینی در مورد طرح های بین المللی نیز اظهار داشت: این طرح ها در مراکز و نمایندگی های دانشگاه پیام نور در خارج از کشور اجرایی خواهد شد.

منبع: پورتال دانشگاه پیام نور

کتاب ها و تالیفات